نمایش تمام دوره های موضوعی تدکس

تدکس کارآفرینی: سفر به آینده با بلیط تجربه ایران بان نو
تدکس کارآفرینی: سفر به آینده با بلیط تجربه
ایران بان نو

متعاقبا اعلام می گردد.

1 جلسه سه ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال