نمایش تمام دوره های موضوعی مشاغل خانگی

بافت اکسسوری های مدرن میوکی مینا عزیزی
بافت اکسسوری های مدرن میوکی
مینا عزیزی

3شنبه 22 خرداد 1403 ، ساعت 10الی 16

1 جلسه شش ساعت

حضوری

حضوری : ریال17,000,000
مجازی : غیر فعال
هنر اصیل و پردرآمد سوزن دوزی بتول حدادی
هنر اصیل و پردرآمد سوزن دوزی
بتول حدادی

3شنبه 8 خرداد 1403 ، ساعت 10الی 16

1 جلسه شش ساعت

حضوری

حضوری : ریال15,000,000
مجازی : غیر فعال