نمایش تمام دوره های موضوعی کسب و کارهای کوچک

تور بازدید از دیجی کالا ایران بان نو
تور بازدید از دیجی کالا
ایران بان نو

3شنبه 29 خرداد 1403 ، ساعت 11الی 13

1 جلسه دو ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال
تجارت بین الملل بهمن متولی
تجارت بین الملل
بهمن متولی

4شنبه ها از23 خرداد 1403 ، ساعت 17الی20

6 جلسه سه ساعت

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : ریال31,000,000