نمایش تمام دوره های موضوعی تورهای بازدید کارآفرینانه

تدکس کارآفرینی: سفر به آینده با بلیط تجربه ایران بان نو
تدکس کارآفرینی: سفر به آینده با بلیط تجربه
ایران بان نو

متعاقبا اعلام می گردد.

1 جلسه سه ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال
صادرات بدون کارخانه ابراهیم شهیر
صادرات بدون کارخانه
ابراهیم شهیر

4شنبه 9 خرداد 1403 ، ساعت 14الی 16

1 جلسه دو ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال
تور بازدید از دیجی کالا ایران بان نو
تور بازدید از دیجی کالا
ایران بان نو

3شنبه 29 خرداد 1403 ، ساعت 11الی 13

1 جلسه دو ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال