نمایش تمام دوره های موضوعی جشنواره های کارآفرینی

جشنواره مشهد مقدس ایران بان نو
جشنواره مشهد مقدس
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

20 الی 24 اردیبهشت

حضوری

حضوری : ریال40,000,000.00
مجازی : غیر فعال
جشنواره قرآن تهران ایران بان نو
جشنواره قرآن تهران
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

14 الی 25 اسفند

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره قشم ایران بان نو
جشنواره قشم
ایران بان نو

ساعت ۱۵ الی ۲۲

۱۰ الی ۱۹ اسفند

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره بندرعباس ایران بان نو
جشنواره بندرعباس
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

21 الی 30 دی

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره چیتگر ایران بان نو
جشنواره چیتگر
ایران بان نو

ساعت 15 الی 23

20 الی 29 مهر ماه

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره مشهد ایران بان نو
جشنواره مشهد
ایران بان نو

ساعت 16 الی 22

16 الی 20 اردیبهشت

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال