نمایش تمام دوره های موضوعی دوره های تجربه نگاری - پاییز 1399

رشد کسب وکار بانوان | مهسا فرزان |
رشد کسب وکار بانوان
| مهسا فرزان |

یک شنبه

1 جلسه سه ساعت

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مدل ایجاد تعاونی فراگیر خانم ضیایی
مدل ایجاد تعاونی فراگیر
خانم ضیایی

چهارشنبه ها؛ 18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب و کارهای سبز | آیه حمداوی |
کسب و کارهای سبز
| آیه حمداوی |

18 آذر ماه 18الی19

1 جلسه یک ساعت

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
خلاقیت در محصول | نفیسه عروجی |
خلاقیت در محصول
| نفیسه عروجی |

چهارشنبه ها؛18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال