نمایش تمام دوره های موضوعی مهارتی پاییز 99

سکوی پرتاب کسب و کارها | زهرا حبیب زاده |
سکوی پرتاب کسب و کارها
| زهرا حبیب زاده |

دوشنبه هاساعت16الی17:30

3 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
بازاریابی کسب و کارهای کوچک | ضحی یوسفی |
بازاریابی کسب و کارهای کوچک
| ضحی یوسفی |

3شنبه ها ساعت 16الی 17:30

3جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مهارت های فردی رشد کسب وکار | زهرا خالقی |
مهارت های فردی رشد کسب وکار
| زهرا خالقی |

یک شنبه ها ساعت 15:30الی17

3 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
خانواده آرام،کسب و کار موفق | انسیه حیدرزاده |
خانواده آرام،کسب و کار موفق
| انسیه حیدرزاده |

دو شنبه هاساعت 11الی12:30

3 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال