تعهدنامه

شرایط ثبت نام:
۱٫ تکمیل تمامی فیلدهای ثبت نام
۲٫ بارگزاری تصویر و فیلم کوتاه از سابقه حضور در سایر رویدادهای و نمایشگاه های سطح کشور
۳٫ پس از تائید پیش ثبت نام شما باید در طی دو روز ثبت نام خود را نهایی نمائید.
۴٫ ارائه محصولات در نمایشگاه اقوام باید مطابق رسته انتخابی توسط شما صورت بگیرد.
۵٫ در صورت مغایرت تصاویر و نمونه کارهای ارسالی با موارد اجرا شده در نمایشگاه مدیر اجرایی نمایشگاه حق لغو ثبت نام شما را دارد.

دیدگاه ها