دوره های حضوری حسام باقری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی حسام باقری :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.