دوره های استاد | ضحی یوسفی | :

دوره های آموزشی فعال | ضحی یوسفی |
نقشه راه کسب و کار موفق | ضحی یوسفی |
نقشه راه کسب و کار موفق
| ضحی یوسفی |

سه شنبه، 29خرداد، ساعت 14الی17

1 جلسه سه ساعت

ضبطی

حضوری : ریال4,800,000
مجازی : ریال1,000,000